Ta meta thn ALosin, Athanasios Komninos Ypsilantis, 1870

tametatinalosin

Athanasiou Komnenou Hypselantou Ekklesiastikon kai politikon ton eis dodeka biblion E’, Th’ kai I’, etoi Ta meta ten halosin (1453-1789): (Ek cheirographou anekdotou tes hieras mones tou Sina.) 1870, 562 pages/

Advertisements

Ioannis Xiphilinos -Agia Sophia – Michael Psellos

IoannisXiphilinus-2

Ref: http://byzantinorossica.org.ru/sources/vizant/BZ/BZ_47-2(1954).pdf

BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT VERLAG CH.BECK MÜNCHEN