Ta meta thn ALosin, Athanasios Komninos Ypsilantis, 1870

tametatinalosin

Athanasiou Komnenou Hypselantou Ekklesiastikon kai politikon ton eis dodeka biblion E’, Th’ kai I’, etoi Ta meta ten halosin (1453-1789): (Ek cheirographou anekdotou tes hieras mones tou Sina.) 1870, 562 pages/

Advertisements