Anna Komnini and Ioannis Mourouzis

Anna-Mourouzis

Anna was the daughter of Emperor  Alexios Komninos.

Reference: page 95

historia+kai+statistiki+trapezountos

About Anna Komnini:

“Alexiad” Of The Princess Anna Comnena”

Front Cover
Dawes, 2014 publication – HISTORY256 pages

Historia kai statistike Trapezountos : kai tes peri tauten choras hos kai ta peri tes en tautha Hell enikes glosses / Sav. Ioannidou (1870) :

See also: http://catalogue.nla.gov.au/Record/2138731

Advertisements